"salah satu amal yang tidak akan putus pahalanya meski manusia telah meninggal dunia adalah ilmu yang bermanfaat"

Pasrah Panganten Kakung II

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Nuwun.
Kasugengan saha sih nugrahaning gusti ingkang maha asih, mugi kajiwa kasarira wonten ing panjenengan sedaya.

Kairing kasugenging pakurmatan, Ibu saha Bapak (Slamet Subakti), tuwin para putra-putri, dalasan sagung kaluwarga, miwah para rawuh.

Nuwun, keparenga matur, minangka sesuluhipun Ibu saha Bapak (Gatot Prakasa, S.Ag), sakluwarga, kula kadhawuhan masrahaken panganten kakung , Jaya Dinata katur Ibu saha Bapak (Slamet Subakti).

Wondene kamlampahanipun makaten: kala wau wanci pukul (02.30), panganten kakung kula pendhet saking dalem (Jl. Raya Banyumanik angka 20) kanthi kairing para sesepuh, kaluwarga, sanak kadang, mitra pitepangan, sawatawis, kula bekta sowan dumugi ing dalem (Jl. Krapyak angka 45), ngriki kalayan gangsar saha gancar.

Pramila ngembun serta ngemban wigatosing sedya, keparenga ing samangke panganten kakung kula pasrahaken tuwin kula sumanggakaken katu Bapak (Agus Salim), ingkang anyulihi Ibu dalah Bapak (Slamet Subakti), cundhuk kaliyan lampahing upacara manika.

Wasana kula nyuwun pangaksami bok bilih anggen kula nindakaken ayahan punika wonten ingkang kirang ndadosaken pirenaning panggalih.
Nuwun.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik.

Baca juga

Kerja Sambilan Mudah dan Halal di Survei Online Berbayar #1

Mendapatkan bayaran dari mengisi survei sudah bukan hal asing . Lebih dari 70% orang online untuk mengisi survei . Mereka biasanya menj...